Informaţii privind protecţia datelor

Geotherm Üdülő Kft.
Adresa: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
Adresa poștală: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
Telefon: +36 52 363 811
Fax: +36 52 362 639
Adresa de e-mail: info@hotelsilver.hu
Numărul de înregistrare al companiei: 09-09-000056
Cod fiscal: 10254808-2-09
Website: www.hotelsilver.hu/ro, www.silvermajor.hu/ro

Gestionarul de date (ȋn continuare ca și Societate sau Geotherm Üdülő Kft.)

Geotherm Üdülő Kft., ca și gestionarul de date enunţă că ȋn cadrul gestionării datelor procedează ȋn conformitate cu dispoziţiile Legii CXII. din anul 2011 privind autodeterminarea informațiilor și libertatea de informare (ȋn continuare: Infotv.).

Geotherm Üdülő Kft. respectă drepturile personale ale Oaspeţilor și, prin urmare, a pregătit următoarea Politică de confidențialitate (ȋn continuare: Informativ), care poate fi accesat pe paginile web oficiale ale Companiei în format electronic sau în hoteluri ȋn format tipărit.

Acest Informativ furnizează îndrumări generale privind gestionarea datelor în cadrul Serviciilor furnizate de Companie. Modul în care pot fi prelucrate datele pot diferi de cele cuprinse în acest Informativ, cu toate acestea Geotherm Üdülő Kft. va informa ȋn toate situaţiile ȋn prealabil toţi Oaspeţii săi cu privire la abaterile de acest gen și modul exact l abaterilor. Despre toate situaţiile de gestionare de date, nedetaliate ȋn prezentul Informativ Compania va da informaţiile necesare ȋnainte de respectiva gestionare de date.

Datele cu caracter personal sunt gestionate de Companie numai în anumite scopuri specifice, pentru perioada necesară acestui scop, ȋn scopul exercitării drepturilor și ȋndeplinirii obligațiilor. Compania tratează numai datele personale care sunt esențiale în scopul gestionării datelor și sunt potrivite pentru atingerea scopului.

Valabilitatea declarației legale a minorului în vârstă de până la șaisprezece ani este condiționată de acordul reprezentantului său legal sau de aprobarea ulterioară a acestuia.

În toate cazurile în care Compania utilizează datele furnizate în alte scopuri decât scopul înregistrării inițiale, aceasta informează persoana vizată despre aceasta, și pentru aceasta ȋi cere consimțământul său expres prealabil și îi asigură posibilitatea de a interzice folosirea datelor.

Datele personale obținute în cursul prelucrării datelor sunt divulgate numai acelor persoane care au primit ȋn acest sens însărcinare din partea Companiei sau care sunt angajate în cadrul Companiei care au atribuții în legătură cu gestionarea datelor respective.

  1. Termeni                                              

Persoana în cauză: orice persoană fizică identificată, direct sau indirect, sau care poate fi identificată pe baza datelor cu caracter personal;

Date personale: datele care pot fi legate de persoana în cauză – în special numele, semnul de identificare și cunoașterea uneia sau mai multor identități fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei în cauză -, precum și concluzia care poate fi dedusă din date;

Date speciale: date cu caracter personal referitoare la originea rasială, naționalitate, opinie politică sau apartenență la o partidă, religie sau altă convingere ideologică, apartenența la o organizație de reprezentare a intereselor, viața sexuală, precum şi la starea de sănătate, la o pasiune patologică, precum şi datele personale înregistrate în cazierul judiciar;

Contribuție: exprimarea voluntară și decisivă a voinței persoanei în cauză, care se bazează pe informații adecvate, şi cu care  îşi exprimă consimțământul fără echivoc la gestionarea datelor sale personale – cu extindere asupra unor operaţii complete sau specifice;

Protest: declarația persoanei în cauză care se opune manipulării datelor sale cu caracter personal, și solicită încheierea gestionării datelor sale personale și ștergerea datelor gestionate;

Gestionarul de date: este o persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică care, fie individual, fie împreună cu alții, determină scopul prelucrării datelor, decide și execută decizii privind manipularea datelor (inclusiv cu privire la dispozitivul utilizat), sau îl execută prin intermediul unui procesor de date pe care l-a însărcinat pentru această operaţie;

Gestionarea datelor: indiferent de metoda utilizată, orice operațiune sau o serie de operațiuni efectuate asupra datelor, cum ar fi în special colectarea, înregistrarea, fixarea, sortarea, depozitarea, modificarea, folosirea, listarea, transmiterea, publicarea, alinierea sau legarea datelor, blocarea, ştergerea şi distrugerea datelor, precum şi împiedicarea continuării utilizării datelor, întocmirea de fotografii, înregistrări de sunet sau imagini, înregistrarea caracteristicilor fizice (de exemplu, degetul sau palma, modelul ADN, imaginea irisului) pentru identificarea persoanei;

Transmisie de date: asigurarea accesului la date pentru o terţă persoană;

Dezvăluire: asigurarea accesului oricărei persoane la datele respective;

Ștergerea datelor: ştergerea datelor în așa fel încât restaurarea lor să nu mai fie posibilă;

Marcarea datelor: marcarea datelor cu  semne de identificare în scopul diferențierii acestora:

Blocarea datelor: marcarea datelor cu  semne de identificare în scopul limitării definitive sau temporare a gestionării datelor;

Prelucrarea de date: îndeplinirea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de metoda și instrumentul utilizat pentru efectuarea operațiunilor, precum și de locația aplicației, cu condiția ca sarcina tehnică să fie efectuată pe date;

Prelucrătorul de date: este o persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică care, pe baza contractului încheiat cu gestionarul de date - inclusiv încheierea unui contract în conformitate cu prevederile legii – efectuează prelucrarea datelor;

Terță persoană: înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care nu este aceeași cu persoana vizată, cu operatorul de date sau cu persoana care prelucrează datele.

Incident de protecţia datelor: Manipularea sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în special accesul, modificarea, transmiterea, dezvăluirea, ștergerea sau distrugerea neautorizată a datelor, precum şi distrugerea şi avarierea accidentală a datelor.

Persoană cu cetățenie într-o a treia ţară: Toți cetățenii, alții decât cetățenii maghiari, care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru al Spațiului Economic European, inclusiv persoanele apatride.

Spațiul Economic European (EGT): Statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ca stat membru participant, și Elveția, ca stat cu același statut.

 2. Scopul gestionării datelor

2.1. Servicii hoteliere

În cadrul furnizării de servicii, toate datele referitoare la persoana vizată se bazează pe o contribuție voluntară, scopul său constând în furnizarea serviciului, menținerea contactelor și de prezentarea serviciile companiei. Datele personale menţionate în această secțiune vor fi păstrate de către companie pentru un timp util în conformitate cu reglementările fiscale și contabile relevante și vor fi şterse după termenul limită.

Pentru fiecare serviciu, puteți introduce informații suplimentare în caseta de comentarii, care ajută la înțelegerea pe deplin a nevoilor oaspetelui, cu toate acestea, aceasta nu este o condiție pentru rezervarea de camere și folosirea de alte servicii.

2.1.1. Cerere de ofertă, rezervare

In cazul cererilor de ofertă pe cale online, personală (pe bază de hârtie) sau pe cale telefonică, şi în cazul rezervărilor de camere Compania va solicita / poate solicita de la Oaspete următoarele date

 

2.1.2. Formularul de înregistrare

Atunci când un oaspete dorește să utilizeze serviciile hoteliere individuale, completează formularul de înregistrare hotelier, iar prin predarea formularului pentru angajații hotelului își dă contribuția la faptul că Compania să gestioneze următoarele date personale cu caracter obligatoriu în scopul îndeplinirii obligațiilor legale (în special în domeniul dreptului privind persoanele străine și ale legislației fiscale în domeniul turismului) o durată de timp egală cu durata în care autoritățile competente pot efectua controlul îndeplinirii obligațiilor detaliate în actele normative relevante:

Introducerea datelor obligatorii de către oaspeți este o condiție de utilizare a serviciului hotelier.

Prin semnarea și predarea formularului de înregistrare, oaspetele este de acord ca Compania să gestioneze și să arhiveze datele personale indicate în formularul de înregistrare pentru timpul necesar în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor sale.

2.1.3. Achiziționarea de vouchere cadou

Când cumpărați un voucher cadou, în calitate de cumpărător veţi prezint următoarele informații personale:

Pentru achiziționarea personală:

 

În cazul comenzii online prin intermediul site-ului oficial al Companiei:

Scopul gestionării datelor este menținerea contactului și livrarea voucherului cadou.
Datele cu caracter personal astfel obținute sunt păstrate de Companie pentru o perioadă de timp corespunzătoare reglementărilor fiscale și contabile aplicabile și sunt şterse după acest termen.

2.1.4. Sondaj de oaspeți

Ca parte a procesului de asigurare a calității aplicat serviciilor companiei, Compania permite pentru oaspeți ca aceștia să îşi exprime părerea despre companie prin completarea unui chestionar pentru clienți pe bază de hârtie. La completarea chestionarului, oaspetele poate furniza următoarele informații personale:

Datele nu sunt obligatorii, ele sunt utilizate numai pentru a investiga în mod corespunzător plângerile posibile și pentru a oferi un răspuns clientului de către Companie.

Opiniile astfel comunicate, şi datele astfel înregistrate, care nu pot fi conectate cu Oaspetele sau cu numele acestuia, pot fi utilizate de către companie şi în scopuri statistice.

Datele personale înregistrate cu ocazia completării Chestionarului pentru oaspeți vor fi șterse de către Compania în termen de 5 (cinci) zile de la investigarea plângerii. Adresa de e-mail şi numele de utilizator înregistrat pentru folosirea sistemului de evaluare va fi şters de către Companie la solicitarea scrisă a Oaspetelui trimis la adresa de e-mail info@hotelsilver.hu.

2.2. Sistemul de supraveghere video

Pentru securitatea personală și financiară a oaspeților, în hotelurile operate de companie sunt instalate aparate de camere video.

Prin intrarea în hotel, persoana în caz contribuie la faptul ca hotelul să efectueze despre el înregistrări de cameră video, pe care hotelul îl va depozita şi îl va arhiva pentru o perioadă de timp necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligațiilor sale (timp de 168 de ore).

2.3. Buletinul informativ

Compania trimite un buletin informativ numai cu consimțământul persoanei în cauză. Persoana efectuează abonarea la buletinul informativ prin intermediul portalului de internet a hotelului, prin e-mail, prin completarea formularului pe bază de hârtie, prin facebook sau prin alte modalități, cu înregistrarea numelui şi adresei de e-mail, şi prin asta contribuie la faptul ca Compania să îi trimită la adresa de e-mail înregistrată sau prin facebook buletine informative electronice.

Datele personale pe care le furnizați vor fi stocate separat de datele furnizate în alte scopuri pentru Companie. Compania este îndreptățită să transmită lista sau datele pentru o terță persoană, pentru ca adresatul să primească informații generale sau personale despre cele mai noi promoții ale Companiei.

Compania va gestiona datele personale înregistrate în acest scop în mod exclusiv până ce intenționează să informeze persoana în caz pe această cale, sau până ce persoana în caz se dezabonează de la buletinul informativ.
Partea în caz se poate dezabona oricând de la buletinul informativ cu trimiterea cererii de dezabonare la adresa indicată în scrisoarea electronică, la adresa de e-mail info@hotelsilver.hu sau la adresa poștală a hotelului 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25..

2.4. Pagina de Facebook

Compania precum şi hotelurile gestionate de către Companie pot fi accesate şi separat  pe portalul comunității Facebook.

Scopul gestionării datelor se găsește pe paginile web ale Companiei -, totodată servește scopul distribuției unor conținuturi exclusive neaccesibile aici. Pagina de pe Facebook permite rezervarea camerelor de oaspeți, participarea la jocuri cu premii și aflarea celor mai recente promoții.

În cazul rezervării, oaspeții vor fi automat redirecționați către site-ul Web al Companiei, în acest caz, prelucrarea datelor este efectuată în conformitate cu secțiunea 3.1..

Informații despre manipularea datelor de pe pagina Facebook se găsesc în politicile și directivele de confidențialitate descrise pe site-ul Facebook la pagina www.facebook.com.

2.5. Jocuri de premii

Compania, singură sau împreună cu alții, va organiza ocazional jocuri de premii pentru a promova serviciul/serviciile unui anumit hotel.

Participarea la jocul de premii este posibilă pe suport hârtie sau este disponibilă online după înregistrarea următoarelor date pe paginile web sau pe paginile de Facebook ale companiei

Scopul gestionării datelor este acela de a menține legătura cu câștigătorul pentru ca Câștigătorul să obțină premiul. Gestionarea datelor durează până la sfârșitul jocului, în decurs de 15 zile lucrătoare de la încheierea jocului, datele astfel tratate (cu excepția câștigătorului) vor fi șterse. Datele câștigătorului sunt păstrate de companie pentru o perioadă de timp corespunzătoare reglementărilor fiscale și contabile aplicabile, iar după data limită datele respective vor fi șterse. În cazul clienților care contribuie la abonarea la newsletter sau  au solicitat informații promoționale, informațiile de mai sus vor fi tratate de Companie în conformitate cu clauza 3.4 din acest Informativ.

2.6. Date privind vizitarea site-ului

Site-ul Web al Companiei poate conține și link-uri care nu sunt operate de Companie, ci sunt destinate doar informării vizitatorilor. Compania nu are nicio influență asupra conținutului și securității site-urilor Web exploatate de companiile partenere, deci nu le revine nici o responsabilitate în legătură cu acestea.

Societatea folosește module cookie pentru a-și urmări site-urile web. Când vizualizați o pagină, se creează un modul cookie în scopul înregistrării informațiilor despre vizită (paginile vizitate, timpul navigării, datele de navigare, părăsirea paginii etc.), dar aceste date nu pot fi conectate la persoana vizitatorului. Acest instrument ajută să ghideze site-ul astfel încât site-urile Web ale Companiei să fie ușor de utilizat în funcție de nevoi.  Compania nu utilizează cookie-uri pentru a colecta informații personale.

Vizitatorii site-urilor web ale Companiei au posibilitatea de a activa sau de a respinge cookie-urile. Majoritatea browserelor web permit automat cookie-urile, dar modificând setările browserului, acestea pot fi respinse sau, dacă sunt configurate într-un browser, puteți primi un avertisment înainte de a stoca cookie-urile.

Cu toate acestea, dacă modulele cookie nu sunt activate într-un browser, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin funcțiile site-urilor Web ale companiei.

Pe portal utilizăm sesiuni, adică un cookie de sesiune (pachet de date mic) care este valabil până la sfârșitul unei sesiuni date, adică pe durata vizitei și va fi șters automat de pe computerul utilizatorului. Așa-numitul cookie servește pentru securitatea site-ului web, pentru soluții ușor de utilizat, pentru o experiență mai înaltă a utilizatorului.

Nu se stochează date personale utilizând cookie-ul. Fișierele cookie pot fi șterse de pe computerul dvs. / dispozitivul de navigare în orice moment de către dvs. sau puteți să configurați browserul pentru a dezactiva utilizarea cookie-urilor fără de care pagina web este în continuare funcțională, însă utilizatorul înțelege că astfel navigarea browserul-ului nu va fi deplină.

2.7. E-mail

Compania permite pentru oricine să ia legătura cu compania Geotherm Üdülő Kft. prin e-mail.

Compania gestionează mesajele până la trimiterea răspunsului la întrebare, apoi arhivează e-mailurile și le stochează timp de 5 ani.

3. Securitatea datelor

Compania tratează informațiile cu caracter confidențial și nu o dezvăluie persoanelor neautorizate. Datele cu caracter personal sunt protejate, în special, împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii neautorizate, precum și împotriva ștergerii, distrugerii accidentale, totodată împotriva inaccesibilității rezultate din distrugerea modificarea tehnologiei utilizate. Pentru a asigura protecția tehnică a datelor personale, Compania va lua toate măsurile de securitate necesare.

Angajații Companiei utilizează datele cu caracter personal numai în măsura în care este necesar și numai în acest scop. Pentru a se asigura acest lucru, ei și-au asumat o obligație de confidențialitate, care se aplică și după încheierea activității la angajatorul în caz. 

4. Transmiterea datelor

Compania își rezervă dreptul de a transfera datele personale pe care le administrează autorităților competente, instanțelor judecătorești, în conformitate cu solicitarea lor.

Compania păstrează o înregistrare a transferului de date pentru legalitatea transferului de date și pentru informarea persoanei vizate, care conține data transmiterii datelor cu caracter personal pe care le administrează, temeiul juridic și destinatarul transferului, definiția domeniului de aplicare a datelor cu caracter personal transmise și alte date specificate descrise în legea care prevede prelucrarea datelor.

Compania își rezervă dreptul de a transfera datele personale pe care le administrează autorităților competente, instanțelor judecătorești, în conformitate cu solicitarea lor. 

5.  Procesoare de date

Lista procesoarelor de date ale companiei se poate solicita prin e-mail trimis la adresa info@hotelsilver.hu, societatea va transmite lista solicitată în termen de 30 (treizeci) de zile în scris. 

 

6. Remediere legală

6.1. Informare

La cererea persoanei ȋn caz, adresată companiei prin scrisoare trimisă la adresa de e-mail info@hotelsilver.hu sau la adresa poștală (Geotherm Üdülő Kft., 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25. ) ȋn termen de cel mult 25 de zile de la primirea cererii – compania va comunica părţii interesate gratuit, cu ocazia primei cereri referitor la aceleași date, ȋn decursul unui an, ȋn celelalte situaţii contra cost, datele gestionate de el sau predate pentru un gestionar de date ȋn scopul prelucrării acestora, sursa datelor, scopul gestionării datelor, baza legală, durata gestionării, denumirea, adresa gestionarului de date, informaţii cu privire la activitățile sale legate de gestionarea datelor, cu privire la circumstanțele incidentului de protecţia datelor, efectele lui și măsurile luate pentru ȋnlăturarea lui, și – în cazul transmiterii datelor cu caracter personal ale persoanei în cauză – informaţii cu privire la temeiul juridic și destinatarul transferului datelor.

Compania ține un registru al incidentelor de protecție a datelor și ține evidența informațiilor în cauză, care conţine cadrul datelor personale ale persoanei ȋn caz, cadrul și numărul persoanelor ȋn caz afectate de incidentul de protecţia datelor, data incidentului de protecţia datelor, circumstanţele, efectele lui și măsurile luate pentru ȋnlăturarea incidentului, și toate celelalte date dispuse ȋn legea privind gestionarea datelor.

În eventualitatea refuzului de a furniza informații, Compania notifică în scris partea ȋn cauză cu privire la dispozițiile legii pe baza cărora s-a realizat refuzul și informează persoana în cauză cu privire la căile de atac disponibile.

6.2. Corecţie

Dacă datele personale nu sunt în concordanță cu realitatea și datele personale care sunt corecte sunt disponibile Companiei, datele personale vor fi corectate de Companie. Societatea va notifica persoanei în cauză și orice altă persoană căruia a trimis anterior datele pentru prelucrarea datelor, corecția. Notificarea poate fi omisă dacă nu aduce atingere interesului legitim al datelor în cauză în scopul prelucrării datelor. Dispoziţiile cu privire la corecţia efectuată pe bază de cerere, la termenul de soluţionare și la posibilitatea de remediere legală sunt detaliate ȋn punctul 7.1.

 

6.3. Ştergere și blocare, protest

Cu privire la ștegerea și blocarea datelor, protestul ȋmpotriva gestionării datelor sunt disponibile dispoziţiile articolelor 17-21. din Legea Info.

6.4. Validarea dreptului de judecată

Persoana în cauză poate sesiza instanța în cazul încălcării drepturilor sale de personalitate. Cu privire la procedeele judecătorești sunt disponibile reglementările §22. din Legea Info, §2:51. § – 2:54 din Legea V din anul 2013 privind Codul Penal, și alte cerințe legale aplicabile.

6.5. Despăgubiri

În cazul în care Compania daunează sau încalcă intimitatea datelor vizate de manipularea ilegală a datelor în cauză sau încalcă cerințele privind securitatea datelor, persoana ȋn caz poate solicita daune.

Administratorul de date este scutit de răspundere pentru prejudiciile cauzate și pentru despăgubiri în cazul în care dovedește că prejudiciul cauzat personalității respectivei persoane a fost cauzat de o cauză inevitabilă, în afara domeniului de aplicare al gestionării datelor.
În plus față de persoana vizată, Compania este răspunzătoare pentru daunele cauzate de către prelucrătorul de date și Compania este, de asemenea, obligată să plătească persoanei vizate daune pentru încălcarea prejudiciului personal cauzată de procesatorul de date. Compania este scutită de răspundere pentru daune dacă dovedește că vătămarea sau deteriorarea dreptului de personalitate al persoanei este cauzată de o cauză inevitabilă în afara domeniului de aplicare al gestionării datelor. Nu se va plăti niciun prejudiciu sau despăgubire, în măsura în care paguba suferită se datorează unei neglijențe intenționate sau grave a persoanei în cauză.

7. Alte dispoziţii

Compania își rezervă dreptul de a modifica acest Informativ, care va notifica persoanele afectate. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor furnizate de vizitatorii site-urilor web sau a datelor furnizate de către Oaspeți.

Puteți oricând să solicitați asistență din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Informații pentru probleme de confidențialitate:

președinte: dr. Péterfalvi Attila
adresa de corespondență: 1534 Budapest, Pf.: 834
adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu