Ogólne Warunki Umowne

 1. Dane usługodawcy:
Nazwa firmy: Geotherm Üdülő Kft.
Siedziba: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
Nr rej. firmy: 09-09-000056
NIP: 10254808-2-09

 2. Przepisy ogólne:

 a)      Niniejsze „Ogólne Warunki Umowne” – dalej: OWU – regulują warunki korzystania z usług zapewnianych przez usługodawcę zarządzającego Hotelem Silver**** w 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25 i miejscami noclegowymi w Domu Gościnnym Silver Major znajdującym się przy 194 kilometrze przy drodze krajowej nr 4 w kierunku drogi Kabai i usługami z tym związanymi.

b)      Niniejsze OWU nie wykluczają zawarcia specjalnych lub indywidualnych porozumień z biurami podróży, pośrednikami turystycznymi, organizatorami imprez turystycznych lub innymi takimi osobami, które w celu sprzedaży usług usługodawcy współpracują z usługodawcą przez dłuższy okres.

 3. Strony umowne:

 a)      Strona umowna to zamawiający, osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka gospodarcza bez osobowości prawnej korzystająca z usług usługodawcy. Stroną umowną jest również ta osoba fizyczna, która faktycznie skorzysta z usług usługodawcy. Osoba zamawiająca i/lub korzystająca z usługi dalej wspólnie oznacza gościa.

b)      Usługodawca i gość – w przypadku spełnienia warunków – zgodnie z potrzebą stają się stronami umownymi umowy usługowej – dalej wspólnie: strony umowne.

 4. Zawarcie umowy usługowej, proces rezerwacji, zmiana rezerwacji:

 a)      Usługodawca w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania ofertowego wysłanego przez gościa słownie, pisemnie – listownie, faksem, e-mailem – wysyła ofertę dla gościa. Jeśli w ciągu 36 godzin od wysłania oferty nie wpłynie faktyczne zamówienie od gościa, wtedy usługodawca jest zwolniony z oferty i zobowiązanie ofertowe usługodawcy traci ważność.

 b)      Umowa usługowa zostaje zawarta po pisemnym potwierdzeniu zamówienia złożonego przez gościa – rezerwację i biorąc pod uwagę to pisemne potwierdzenie, zamówienie – rezerwacja – traktowane jest jako zawarcie pisemnej umowy. Zamówienie i/lub zmiana zamówienia dokonana ustnie tylko w tym przypadku stanowi zobowiązanie umowne, jeśli zostało ono potwierdzone przez pisemnie przez usługodawcę, ustne potwierdzenie zamówienia lub zmiany zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego.

c)      Umowa zawarta na skorzystanie z usługi opiewa na czas określony.

d)     W tym przypadku, jeśli gość przed upływem określonego okresu tak zdecyduje, że nie wykorzysta usługi przed upływem określonego czasu, wtedy ma również obowiązek zapłacenia usługodawcy równowartości usługi, natomiast usługodawca jest uprawniony zażądania pełnej równowartości zamówionej usługi. Pokój opuszczony przez gościa przed zakończeniem określonego czasu ma prawo ponownie sprzedać.

 e)      Wymagana jest wcześniejsza zgoda Usługodawcy na przedłużenie korzystania z usługi noclegowej przez Gościa. W tym przypadku Usługodawca może zażądać zwrotu opłaty za wykonaną już usługę.

 f)       Warunkiem wykorzystania usługi noclegowej jest potwierdzenie przez Gości ich tożsamości zgodnie z przepisami prawnymi, przed zajęciem pokoju. W hotelu bez zgłoszenia (zameldowania) nikt nie może mieszkać.

 g)      Zmiana umowy usługowej jest możliwa wyłącznie za obopólną zgodą stron, wyrażoną na piśmie.

 5. Początek i koniec zakwaterowania (check-in i check-out)

 a)      Gość ma prawo do zajęcia zarezerwowanego pokoju zgodnie z umową od godziny 14:00.

 b)      Usługodawca w tym przypadku, jeśli Gość zgodnie z umową nie pojawi się do godziny 18:00 ma prawo odstąpienia od umowy za wyjątkiem jeśli ustalono późniejszą godzinę przyjazdu.

 c)      Jeśli gość wpłacił zadatek, pokój (pokoje) pozostaną zarezerwowane najpóźniej do godziny 9:00 dnia następnego.

 d)     Gość w dniu wyjazdu musi opuścić pokój do godziny 11:00.

 e)      W zależności od obłożenia hotelu, odpłatnie zapewnia możliwość wcześniejszego przyjazdu oraz późniejszego wyjazdu. Jeśli gość chce skorzystać z tej usługi, prosimy o poinformowanie nas o tym przynajmniej w dniu poprzedzającym przyjazd.

 6. Przedłużenie noclegu:

 a)      Przedłużenie pobytu przez Gościa wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

 b)      Jeśli Gość nie opuści w dniu wyjazdu pokoju do godziny 12:30 zgodnie z informacją uzyskaną w momencie zgłoszenia i Usługodawca nie wyraził zgody na przedłużenie jego pobytu, wtedy Usługodawca ma prawo zafakturować cenę pokoju również na kolejny dzień i równocześnie z tym obowiązek usługowy Usługodawcy wygaśnie.

 7. Sposób i warunki korzystania z usług:

 a)      Gość zarezerwowany i potwierdzony przez usługodawcę pokój hotelowy może zająć w dniu przyjazdu od godziny 14:00 – check-in – i w ostatnim dniu pobytu jest zobowiązany opuścić pokój do godziny 10:00 – check-out.

 b)      W tym przypadku, jeśli gość w dniu przybycia pragnie zająć pokój przed terminem check-in określonym w punkcie 5.(a), może to zrobić w zależności od obłożenia za dopłatą.

 c)      Usługodawca umożliwia swoim gościom – przy zapłaceniu oddzielnej opłaty za zwierzęta domowe – aby wprowadzili do hotelu swojego psa lub kota, aby zwierzę domowe w pokoju hotelowym przebywało wyłącznie pod nadzorem gościa i aby otwarte wspólne pomieszczenia hotelowe wykorzystywał tylko do przejścia do pokoju hotelowego, z innych pomieszczeń – np. restauracja, wellness, itp. – zwierzęta domowe nie mogą korzystać. Jeśli usługodawca stwierdzi, że rozmiary lub zachowanie zwierzęcia domowego przeszkadza w eksploatacji, ma prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia domowego.

 d)     Gość zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierze domowe.

 e)      Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę noclegową z natychmiastowym skutkiem lub odmówić zapewnienia usług, jeśli:

1)      gość nie korzysta zgodnie z przeznaczeniem z pokoju oddanego mu do dyspozycji oraz nie korzysta zgodnie z przeznaczeniem z usług zapewnionych przez usługodawcę i/lub pomieszczeń zapewnionych przez usługodawcę do ich wykonania,

2)      gość narusza regulamin hotelowy i nie przestaje się źle zachowywać mimo zwrócenia mu uwagi,

3)      gość nie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w hotelu – np. pali w niedozwolonym miejscu i mimo zwrócenia mu uwagi nie zaprzestaje tej czynności,

4)       gość w stosunku do pracowników hotelu lub gości zachowuje się nagannie, jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zachowuje się groźnie, obraźliwie lub w sposób niedozwolony,

5)      gość cierpi na chorobę zakaźną lub taką chorobę, która przeszkadza w spokoju innych gości,

6)      strona umowna lub gość nie spełnia w terminie określonym przez usługodawcę obowiązku wymaganej gwarancji płatności.

 f)       Jeśli umowa pomiędzy stronami umownymi nie zostanie zrealizowana z powodu „vis maior”, wtedy umowa zostanie umorzona.

 g)      Gość wszystkie usługi hotelowe przez cały okres pobytu wykorzystuje na własną odpowiedzialność.

 h)      Dziecko lub młodociany gość z powodu stanu zdrowia lub z powodu jakiegokolwiek innego powodu nie może być pozostawiony bez nadzoru rodziców.

 Programy animacyjne dla dzieci zakładają aktywny udział dzieci w tych programach, dlatego jeśli dziecko wymaga specjalistycznej opieki medycznej lub nadzoru lekarskiego hotel może odmówić uczestnictwa w programach animacyjnych. (Usługodawca nie posiada wiedzy specjalistycznej w celu opieki nad niektórymi chorymi na choroby psychiczne lub umysłowe).

 8. Zapewnienie usług:

 a)      Jeśli usługodawca z własnej winy – w szczególności: z powodu zbyt dużego obłożenia, chwilowych problemów eksploatacyjnych – nie potrafi zapewnić zamówionych usług, ma obowiązek zadbać o zakwaterowanie gościa.

 b)      Usługodawca jest związany zobowiązaniami określonymi w lit. (a):

1)      potwierdzone w zamówieniu usługi po cenie i w okresie w nim zaznaczonym – lub do czasu usunięcia przeszkód – zobowiązany jest zaproponować i w przypadku zaakceptowania przez gościa zapewnić w innym miejscu noclegowym takiej samej lub wyższej kategorii. Dodatkowe koszty związane z zastępczym miejscem  noclegowym obciążają usługodawcę.

2)      w przypadku potrzeby jednokrotnie, bezpłatnie zapewnić gościowi możliwość telefonowania, aby o zmianie miejsca zakwaterowania mógł powiadomić oznaczoną przez niego osobę.

3)      zapewnić gościowi bezpłatny transfer w celu przeprowadzki do zaoferowanego, zastępczego miejsca noclegowego i ewentualnej przeprowadzki z powrotem.

c)      Jeśli usługodawca spełni w pełni zobowiązania zapisane w punkcie (b) oraz jeśli gość zaakceptuje zaproponowane, zastępcze miejsce noclegowe, w późniejszym okresie gość nie może wystąpić z żądaniem odszkodowania.

 9. Ceny stosowane przez usługobiorcę:

 a)      Aktualny cennik hotelowy - Rack Rate zostaje wywieszony na recepcji w hotelu wraz z cenami pozostałych usług.

 b)      Usługodawca swoje ceny ma prawo dowolnie zmieniać bez wcześniejszego zgłoszenia, oczywiście z tym, że nie dotyczy to tych cen, które zostały zaproponowane w ofercie cenowej na wniosek strony umownej.

 c)      Gość może zawsze otrzymywać informacje o cenie usług przed rozpoczęciem usługi, w recepcji hotelu.

 d)     Ceny opublikowane przez usługodawcę zawierają ustawowo określony VAT, natomiast nie zawierają opłaty klimatycznej, którą należy uiścić na miejscu. Usługodawca zastrzega sobie prawo, że w przypadku zmiany przepisów prawnych dodatkowymi kosztami obciąży bez wcześniejszego powiadomienia stronę umowną i/lub gościa.

 e)      Usługodawca ma prawo do określenia swoich cen w węgierskich forintach i w dowolnej wymienialnej walucie.

 f)       Usługodawca zobowiązuje się do publikowania aktualnych cen za pokój hotelowy, aktualnych promocji, rabatów i innych ofert na swojej stronie internetowej www.hotelsilver.hu/pl  i www.silvermajor.hu/pl.

 g)      W przypadku współpracy z Biurami podróży (tour operator) i pośrednictwa turystycznego, w przypadku braku umowy o współpracy usługodawca wystawia fakturę brutto (zawierającą prowizję i VAT), wypłacenie prowizji jest możliwe na fakturę prowizji tour operatora. W przypadku partnera umownego zostaje zafakturowana cena umowna określona w porozumieniu.

 10. Zniżki:

 a)      Aktualne oferty, zniżki zostają opublikowane na stronie internetowej hotelu.

 b)      Opublikowane zniżkiu nie mogą być połączone z żadnymi innymi zniżkami.

 c)      Usługodawca zastrzega specjalne warunki rezerwacji produktów na specjalnych warunkach, w przypadku rezerwacji grupowej lub w przypadku wydarzenia, określa warunki zapisane w indywidualnej umowie.

 11. Zniżki dla dzieci

 a)      Dla dzieci – zakwaterowanych w jednym pokoju z rodzicami – zapewniamy poniższe zniżki na nocleg i posiłki:

w wieku 0-3 lata (w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia): 100%

w wieku 3-12 lat (w przypadku dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia): 50% zniżki z ceny za łóżko dla osoby dorosłej

powyżej 12 roku życia należy zapłacić cenę dostawki, o ile zakwaterowanie następuje w jednym pokoju z pozostałymi dwoma osobami dorosłymi. Jeśli w jednym pokoju będzie zakwaterowana osoba dorosła i dziecko w wieku powyżej 12 roku życia, wtedy za dziecko trzeba zapłacić cenę łóżka dla osoby dorosłej.

 b) Umieszczenie dostawki jest możliwe tylko w pewnych rodzajach pokoi.

 c) Zapotrzebowanie na dostawkę należy uzgodnić wcześniej z usługodawcą, równocześnie ze złożeniem rezerwacji.

 12. Sposoby płatności i jej gwarancja:

 a)      Usługodawca wskazuje łączną kwotę za zamówione usługi, wyliczoną na cały okres pobytu na pisemnym potwierdzeniu wysłanym przez niego do gościa. Gość ma obowiązek zapłacenia jako zadatek 20% wartości zarezerwowanych usług noclegowych na minimum 8 dni przed datą jego przyjazdu występującą na potwierdzeniu.  

 b)      Gość kwotę zaadatku wyliczoną na okres pobytu może uregulować na kilka sposobów: może przelać na nasze konto bankowe, może zapłacić kartą SZÉP poprzez swój bank, czekiem pocztowym.

Ewentualne koszty związane z płatnością obciążają stronę umowną.

 c)      Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania gwarancji od strony umownej lub gościa, aby zrekompensować wartość dodatkowych usług, tj. usług świadczonych na miejscu, oprócz zamówionych usług. Te gwarancje mogą być następujące:

1)      gwarancja karty kredytowej: w zależności od długości okresu pobytu zostaje określona zaliczka opłaty, depozyt, który do odjazdu zostaje zaoblokowany na karcie kredytowej.

2)      zaliczka za usługę: depozyt może zostać opłacony gotówką w momencie przybycia. Nie wykorzystana kwota zostanie wypłacona w momencie wyjazdu.

 d)     Strona umowna równowartość usługi ma prawo i obowiązek wyrównać w węgierskich forinach i/lub wg uznania w dowolnej walucie, która jest ogłoszona na tablicy ogłoszeń na recepcji i/lub na stronie internetowej www.hotelsilver.hu / www.silvermajor.hu jako akceptowana. W tym przypadku jeśli równowartość za usługi zostanie zapłacona w całości lub częściowo nie w węgierskich forinach, przeliczenie następuje na podstawie średniego kursu dewiz Narodowego Banku Węgierskiegp z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Usługodawca zapewnia, że w razie potrzeby informacji na temat kursu wymiany walut, na którym opiera się konwersja i fakturowanie udziela recepcja hotelowa.

 e)      Usługodawca w celu uiszczenia równowartości za usługę/usługi przyjmuje również transakcje bezgotówkowe – tak na przykład: kartę płatniczą, kartę kredytową, narzędzia cafeteria oraz na podstawie oddzielnej umowy: kartę ubezpieczenia zdrowotnego, kupon voucher, których aktualna lista – na życzenie – jest do wglądu na recepcji.

 f)       Usługodawca obciąża rachunek gościa za pokój za konsumpcję w hotelowych jednostkach gastronomicznych lub gość może zapłacić za konsumpcję gotówką w restauracji.

 13. Warunki rezygnacji:

 a)      Jeśli hotel nie określił innych warunków w swojej ofercie, warunki rezygnacji i zmiany są następujące:

1)      w przypadku odstąpienia na 72 godziny przed potwierdzonym dniem przyjazdu kara umowna wynosi 50% ceny pobytu,

2)      w przypadku odstąpienia na 48 godziny przed potwierdzonym dniem przyjazdu kara umowna wynosi 75% ceny pobytu,

3)      w przypadku odstąpienia na 24 godziny przed potwierdzonym dniem przyjazdu kara umowna wynosi 100% ceny pobytu,

 Jeśli Stroną umowną jest organizacja gospodarcza (w tym spółka gospodarcza, organizacja społeczna, kościół, samorząd, instytucja samorządowa, organy państwowe i ich instytucje, itp.) w przypadku odstąpienia karę umowną wtedy również zapłaci Usługodawcy Strona umowna/Zamawiający, jeśli opłatę za nocleg pokrywałby Gość.

 b)      Jeśli Strona umowna wykorzystanie usług hotelowych zabezpieczyła poprzez wpłacenie zadatku i w dniu przyjazdu nie pojawi się (nie wpłynie pisemna rezygnacja), Usługodawca pełną kwotę wpłaconego zadatku w kwocie określonej w umowie egzekwuje jako karę umowną. W tym przypadku nocleg jest utrzymany dla Strony umownej do godziny 9:00 dnia następnego, a następnie umorzony zostaje obowiązek usługowy Usługodawcy.

 c)      Wpłacony zadatek w przypadku rezygnacji na 3 dni przed przyjazdem nie zostaje zwrócona, natomiast jest możliwa zmiana terminu!

d)     Jeśli Strona umowna nie zabezpieczyła usługi noclegowej poprzez wpłatę zaliczki, gwarancji karty kredytowej lub w inny sposób określony w Umowie, obowiązek usługowy Usługodawcy umorzony zostaje po godzinie 18:00 w dniu przyjazdu zgodnie z czasem lokalnym.

 14. Prawa gościa:

 a)      W rozumieniu umowy gość ma prawo do korzystania z zamówionego pokoju oraz z tych obiektów miejsca noclegowego, które należą do zwyczajowego kręgu usługowego i nie podlegają specjalnym warunkom.

 b)      Gość w związku z realizacją usług zapewnianych przez usługodawcę może złożyć zażalenie. Usługodawca zobowiązuje się do tego, aby zażalenia, które wpłyną do niego w formie pisemnej lub złożone zostaną ustnie w recepcji i w związku z którymi sporządzony zostanie protokół, zbadać w ciągu 72 godzin i udzielić gościowi odpowiedzi.

 15. Obowiązki gościa:

 a)      Gość ma obowiązek zapłacić usługodawcy równowartość usług zamówionych w umowie najpóźniej w sposób i w terminie określonym w umowie.

 b)      W tym przypadku jeśli Goście wniosą na teren hotelu żywność lub napoje i spożywać je będą w pomieszczeniach publicznych Usługodawca ma prawo zafakturowania godziwej rekompensaty (w przypadku tak zwanych napoi „korkowych”).

 c)      Zabrania się wynoszenia z hotelowej restauracji żywności/napoi.

 d)     Goście hotelowi mogą korzystać z dwupoziomowego, zamkniętego i okamerowanego hotelowego parkingu oraz garażu podziemnego. Po parkingu należy poruszać się zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.  

 e)      Prosimy o wyrzucanie śmieci na terenie hotelu oraz w pokojach do umieszczonych tak pojemników na śmieci. Nie wolno wynosić, ani przestawiać mebli w pokoju.

 f)       Narzędzia, urządzenia znajdujące się na terenie hotelu gość hotelowy użytkuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 g)      W rozumieniu ustawy XLII z 1999r. o ochronie osób niepalących od 1 stycznia 2012 roku hotel jest objęty zakazem palenia. W rozumieniu powyższych w zamkniętych pomieszczeniach hotelowych (w tym również w pokojach gościnnych), na terenach publicznych oraz na otwartych terenach przynależących do hotelu (w tym również na tarasach i balkonach) jest zakaz palenia papierosów. Oznaczenia zwracające uwagę na przestrzeganie przywołanego przepisu prawnego hotel umieścił na terenach wyznaczonych w przepisie prawnym. Pracownicy hotelu mają praco do zwrócenia uwagi gościom oraz osobom przebywającym na terenie hotelu, aby przestrzegali przepisy prawne i zaprzestali postępować niezgodnie z prawem. Goście oraz dowolne osoby przebywające na terenie hotelu mają obowiązek przestrzegać przepisy oraz dostosować się do ewentualnie zwróconej uwagi. Jeśli administrator hotelu zostanie ukarany grzywną na podstawie przywołanego przepisu przez kompetentny organ z powodu zachowania dowolnego gościa lub osoby przebywającej na terenie hotelu, wtedy administrator zastrzega sobie prawo scedowania grzywny na tą osobę, która naruszyła swoim zachowaniem dany przepis prawny oraz ma prawo żądać od niej jej zapłacenia.

W przypadku palenia papierosów w pokoju Usługodawca ma prawo naliczyć Gościowi ekstra opłatę za sprzątanie w kwocie 10.000,-HUF.

 h)      W przypadku pożaru prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym recepcji. Goście w przypadku pożaru lub alarmu opuścić możliwie jak najszybciej pokoje oraz wspólne pomieszczenia zgodnie z tutaj umieszczoną informacją. W przypadku pożaru zabrania się używania wind.

 i)        Do fajerwerków przyniesionych przez gościa hotelowego lub do działalności wymagającej zezwolenia konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody hotelu oraz załatwienia przez gościa zezwoleń urzędowych.

 j)        Gość ma obowiązek zadbania o to, aby nieletnie dzieci znajdujące się pod jego nadzorem były stale pod nadzorem osoby dorosłej w hotelu usługodawcy.

 k)      Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić doznaną przez niego szkodę w recepcji hotelu i przekazać do dyspozycji hotelu wszystkie potrzebne dane, które potrzebne są do tego, aby można było wyjaśnić okoliczności wypadku (szkody) oraz potrzebne do ewentualnego postępowania dotyczącego naruszenia lub postępowania karnego.

 l)        Gość przyjmuje do wiadomości, że we wspólnych pomieszczeniach hotelowych (za wyjątkiem przebieralni, toalet, ale na parkingu i zewnętrznych terenach należących bezpośrednio do hotelu) z powodu bezpieczeństwa mienia działa zamknięty system kamer, którego nagrania na podstawie odpowiednich przepisów prawnych zostają usunięte.

 m)    W momencie wyjazdu Gość ma obowiązek zdać na recepcji karty pokojowe. W przypadku nie spełnienia tego warunku lub zgubienia lub zniszczenia karty Usługodawca ma prawo naliczyć za daną kartę odszkodowanie, które Gość ma obowiązek zapłacić w momencie wyjazdu. Z karty pokojowej Gość w dniu wyjazdu może korzystać do godziny 11:00 w celu wejścia do pokoju. Karta pokojowa po tym terminie – za wyjątkiem, kiedy gość uzgodnił z Usługodawcą przedłużenie pobytu – traci ważność.

 16. Odpowiedzialność gości za szkody:

 a)      gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które poniósł Usługodawca lub osoba trzecia z powodu gościa lub osoby towarzyszącej lub dowolnej osoby będącej pod ich nadzorem.

 b)      Obowiązek odszkodowania gościa istnieje również wtedy, kiedy poszkodowany zwrotu za szkodę ma prawo domagać się bezpośrednio od usługodawcy. 

 17. Prawa usługodawcy:

 a)      Jeśli gość nie spełni obowiązku dotyczącego zapłacenia opłat za wykorzystane lub zamówione, ale nie wykorzystane usługi, usługodawcy przysługuje prawo zastawu w celu zabezpieczenia roszczeń na te przedmioty majątkowe gościa, które zabrał ze sobą do hotelu.

 b)      Służba portierni (recepcja) zapewniająca stały nadzór na terenie hotelu ma prawo do kontrolowania wychodzących i wchodzących gości, do stwierdzenia ich tożsamości, w uzasadnionym przypadku do przejrzenia samochodów w czasie wyjazdu.

 c)      W razie potrzeby służba portierni ma prawo do kierowania ruchem na terenie hotelu.

 d)     Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na majątek cały hotel jest wyposażony w kamery bezpieczeństwa. Gość wchodząc do hotelu wyraża zgodę na sporządzanie o nim wideo. System elektroniczny przechowuje wideo przez 1 miesiąc, a następnie zostaje ono automatycznie usunięte.

 e)      Na terenie hotelu w celu zapewnienia rozrywki dla gości hotelowych organizowane są różne programy. Współpracownik hotelu lub przedsiębiorca, któremu hotel powierzył to zadanie może przygotowywać zdjęcia i wideo o programie, w celach marketingowych i promocyjnych. Goście biorący udział w programach przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, aby zdjęcia sporządzone w ten sposób pojawiły się w publikacjach i różnych reklamach.  

 18. Obowiązki usługodawcy:

 a)      Usługodawca ma obowiązek realizować zamówiony na podstawie umowy nocleg i inne usługi zgodnie z aktualnymi przepisami i standardami usług.

 b)      Usługodawca ma obowiązek zbadać pisemne zażalenia gościa i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu, podjęte kroki zapisać i poinformować o tym gościa.

 c)      W hotelu oraz na tarasach w celu zapewnienia spokoju Gości po godzinie 22:00 zabrania się hałasowania, w tym głośnego oglądania telewizji w pokojach, słuchania muzyki, oraz głośnego muzykowania w hallu, za dopilnowanie którego odpowiada personel hotelowy.

 19. Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu szkód:

 a)      Usługodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone gościom przez hotel lub jego personel.

 b)      Odpowiedzialność usługodawcy nie obejmuje żadnych incydentów, które miały miejsce z powodu nieuniknionej przyczyny poza zakresem pracowników i gości lub były spowodowane przez gościa lub osoby znajdujące się pod jego nadzorem.

 c)      Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby w hotelu wyznaczyć takie miejsca, do których gość nie ma prawa wstępu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody, które spotykają gości lub osoby będące pod ich nadzorem, w takich miejscach, do których gość nie ma prawa wstępu.

 d)     Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody jakie poniósł gość z powodu utraty, zniszczenia lub zlikwidowania jego rzeczy, w przypadku, jeśli gość umieścił je w miejscu wyznaczonym przez usługodawcę lub w miejscu do tego przeznaczonym lub w sejfie w pokoju, lub które przekazał takiemu pracownikowi usługodawcy, którego uważał za uprawnionego do przyjęcia rzeczy.

 e)      Usługodawca tylko wtedy jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie lub zlikwidowanie przedmiotów wartościowych, papierów wartościowych lub gotówki gościa, jeśli faktycznie je przejął lub szkoda wynikła z takiego powodu, za które zgodnie z ogólnymi przepisami ponosi odpowiedzialność. W tym przypadku obowiązek dowodzenia obciąża gościa.

 f)       Ponadto Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

 g)      Usługodawca w tym przypadku również nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeśli korzystanie z centrum odnowy biologicznej (wellness), ośrodków rekreacyjnych lub obiektów sportowych jest ograniczone lub niedozwolone ze względu na zarządzoną konserwację w związku z przestrzeganiem przepisów nadzwyczajnych lub higieny.

 h)      Korzystanie z centrum odnowy biologicznej (wellness) odbywa się na własną odpowiedzialność Gościa, na miejscach w pobliżu wody jest zwiększone niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, za wypadki z tym związane hotel nie ponosi odpowiedzialności.

 i)        Odpowiedzialność usługodawcy nie dotyczy bagażu strony umownej i jego zawartości w momencie przyjazdu i odjazdu, wkładania i wyjmowania, jak również transportu do pokoju i z pokoju.

 j)        Gość powinien natychmiast zgłosić szkodę na recepcji i przekazać hotelowi wszystkie potrzebne dane, które potrzebne są do wyjaśnienia okoliczności szkody, ewentualnie do sporządzenia policyjnego protokołu/policyjnego postępowania.
Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu szkód istnieje tylko wtedy, gdy natychmiast po wystąpieniu szkody zostały zgłoszone na recepcji usługodawcy niezbędne dane.

 k)      Kwota odpowiedzialności usługodawcy z tytułu odszkodowania nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty dziennej stawki za pokój naliczonej według umowy.

 20. Choroba, zgon gościa:

 a)      W tym przypadku, kiedy gość w trakcie korzystania z usług hotelowych zachoruje i usługodawca wie o tym, wtedy usługodawca ma obowiązek zaproponować gościowi pomoc lekarską z tym, że koszty zaproponowanej i przyjętej pomocy lekarskiej obciążają gościa. O ile lekarz stwierdzi u gościa chorobę zakaźną, usługodawca ma prawo odmówić dalszych usług. Dodatkowe koszty związane z wcześniejszym opuszczeniem, hotelu obciążają gościa.

 b)      W przypadku choroby lub zgonu gościa usługodawca wymaga kompensacji kosztów ze strony chorego lub od rodziny lub spadkobiercy zmarłego, do wysokości ewentualnej zaliczki zapłaconej przez usługodawcę za obsługę medyczną, za usługi wykorzystane przed zgonem i szkody związane z majątkiem usługodawcy lub gości związane z chorobą lub zgonem. Zgon gościa usługodawca traktuje jako opuszczenie hotelu przed zakończeniem umownego czasu i w takim przypadku wynagrodzenie za pozostały okres umowy nie może zostać zwrócone prawowitym spadkobiercom lub spadkobiercom.

 21. Zwierzęta domowe:

 a)      Usługodawca zastrzega sobie prawo, że krąg zwierząt, które można wprowadzić do hotelu określa indywidualnie po informacji otrzymanej od gościa i prosi Gościa o przesłanie zdjęcia zwierzęcia domowego.

 b)      Zwierzęta domowe, które można wprowadzić do hotelu usługodawcy – pies, kot – mogą być trzymane pod nadzorem gościa w niektórych pokojach hotelowych, pomieszczenia wspólne mogą być wykorzystywane do przejścia do pokoju, natomiast inne pomieszczenia – np. jednostki gastronomiczne, wellness i część terapeutyczna nie może być odwiedzana.  

 c)      Jeśli usługodawca stwierdzi, że rozmiary lub zachowanie zwierzęcia domowego przeszkadza w eksploatacji, ma prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia domowego.

 22. Utrzymanie tajemnicy:

 a)      Usługodawca wykonując zobowiązania umowne jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy CXII z 2011 r. o prawie informacyjnego samostanowienia i swobodzie informacji oraz przepisy obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych – i o ile gość powiadomił o tym usługodawcę - zgodnie z odpowiednimi wewnętrznymi przepisami dotyczącymi strony umownej.

 23. Vis major:

 a)      Te powody, okoliczności (np.: wojna, pożar, powódź, warunki atmosferyczne, brak prądu, strajk, itp.), nad którymi nie ma kontroli ani usługodawca, ani gość, ani strona umowna – vis major – zwalnia dowolną ze stron ze spełniania zobowiązań umownych, dotąd, dopóki ten powód lub okoliczność istnieje. Strony umowne postanawiają dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować możliwość takich przyczyn i okoliczności oraz jak najszybciej naprawić wszelkie szkody lub opóźnienia.

 24. Miejsce wykonania i prawo stosowane w stosunkach prawnych stron umownych i kompetentny sąd:

 a)      Miejsce wykonania to to miejsce, gdzie znajduje się hotel zapewniający zakwaterowanie.

 b)      We wszystkich kwestiach spornych wynikających z umowy zakwaterowania, w odniesieniu do Usługodawcy, zostaje wyznaczony kompetentny i lokalnie właściwy sąd.

 c)      W stosunku prawnym pomiędzy Usługodawcą i Gościem  miarodajne są rozporządzenia węgierskich przepisów prawnych.

 25. Bezpieczeństwo zarządzania danymi:

 a)      W celu zapisania się na newsletter na naszej stronie należy obowiązkowo podać nazwisko i adres e-mailowy. Poprzez zapisanie się na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na zarządzanie podanymi danymi. Usługodawca zarządza danymi dotąd, dopóki osoba zainteresowana nie poprosi o ich usunięcie.

 b)      Możliwość rezygnacji z newslettera zapewnia bezpośredni lub pośredni link oraz wniosek dotyczący rezygnacji wysłany przez osobę zainteresowaną na adres  info@hotelsilver.hu elub na adres Spółki 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.

 c)      Użytkownik jest odpowiedzialny za autentyczność podanych danych osobowych.

 d)     Usługodawca chroni dane w szczególności przed nieprawnym dostępem, zmianą, przekazaniem, opublikowaniem, usunięciem lub zlikwidowaniem oraz przypadkowym zlikwidowaniem lub uszkodzeniem.

 e)      Usługodawca wraz z operatorem serwera dba o bezpieczeństwo danych.

 f)       Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są dostępne wyłącznie dla współpracowników zarządzającego danymi. Dane osobowe, poza zaznaczonymi danymi nie będą przekazywane osobom trzecim.

 g)      Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych, tylko za szczególną zgodą lub na prośbę osoby zainteresowanej.

h)      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca na podstawie ustawowego pełnomocnictwa ma obowiązek wydać dane osobowe organom występującym z wnioskiem, o ile są ku temu podstawy prawne. Użytkownik nie może sprzeciwić się dostarczeniu danych na podstawie decyzji ustawowej, urzędowej lub sądowej.

 26. Oświadczenie o ochronie danych

 Usługodawca w czasie prowadzenia swojej działalności za nadzwyczaj ważną uważa ochronę danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe przekazane do jego dyspozycji przetwarza zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, dba o ich bezpieczeństwo, podejmuje takie środki techniczne i administracyjne oraz stwarza takie zasady proceduralne, które potrzebne są do przestrzegania ich dotyczących przepisów prawnych.

Usługodawca w czasie swojej działalności dane Użytkowników w rozumieniu ustawy o Ochronie danych wykorzystuje wyłącznie w czasie zawierania umowy, fakturowania oraz do własnych celów marketingowych (o ile Gość wyraził na to zgodę).

W przypadku podpisania umowy usługi noclegowej Pan/Pani potwierdza (akceptuje), że przeczytał(a) i zrozumiał(a) powyższe warunki i przepisy i zgadza się z ich treścią. W okresie późniejszym OWU mogą ulec zmianie, którą to zmianę Usługodawca umieści na stronie internetowej hotelu oraz aktualne OWU umieści na recepcji w hotelu.